ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

adranh ulika.jpg

Το σκυρόδεμα  παρασκευάζεται με την ανάμιξη τσιμέντου, φυσικών αδρανών (θραυστών ή συλλεκτών) και νερού, με ή χωρίς την ενσωμάτωση προσθέτων.

Τα υλικά του σκυροδέματος πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας που προδιαγράφονται.

Τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σκυροδέματος είναι φυσικά αδρανή και διακρίνονται σε συλλεκτά και θραυστά.

Τα συλλεκτά προέρχονται από φυσικές αποθέσεις  ποταμών, θαλασσών, ορυχείων και χρησιμοποιούνται χωρίς θραύση ( αλλά μετά από διαλογή ή/και κοσκίνισμα και πλύσιμο όπου απαιτείται.)

Τα θραυστά προέρχονται από τη θραύση πετρωμάτων ή από τη θραύση συλλεκτών αδρανών.